HAINBUCH Japan K.K.

WORKHOLDING SOLUTIONS

1-152 Namiki, Nakamura-Ku,
Nagoya City, Aichi Pref.
453-0856 Japan

Tel.: +81 524854981
Fax: +81 524854982
E-Mail: sales@hainbuch.jp
Website: www.hainbuch.jp